D0k t0r Ini Perinci 3 Jenis Vaksin Yang Ada Di Malaysia

Bagi tujuan mencapai imuniti kelom pok 80%, Malaysi@ dan negara lain kini giat menjalankan pemvaksinan kepada semua rakyat masing-masing. Antara vaksin yang terdapat di negara kita adalah Pfizer , Sinovac dan Astrazeneca. Sebelum ini, banyak juga mi tos dan pan dangan nega tif berkenaan vaksin-vaksin yang dibawa masuk ke negara kita. Apakah perinci an vaksin tersebut dan bagaimana kri teria pemi lihan vaksin-vaksin itu?

Kenapa Banyak Jenis Vaksin?

perinci

Menurut pegawai peru batan, Dr. Ikram Rauhi, terdapat banyak negara sedang menunggu gili ran membeli vaksin. Jika kita pesan Pfizer sahaja, proses vaksinasi untuk seluruh rakyat akan jadi lam bat, boleh menjang kau hingga 10 tahun. Jadi keraj aan meme cahkan pembelian kepada beberapa je nis ; Pfizer, Astra Zeneca, Sinovac, Cansinobio dan Sputnik V.

Apa Kri teria Pemi lihan V@ksin

Selain keberkesa nan, elemen ini juga dipertimbangkan:

 1. Harga
 2. Pengagihan
 3. Penyimpanan
 4. Kesan Sampi ngan
 5. Kekerapan sunti kan dos
 6. Kandungan bahan ak tif (mRNA, Inactivated Virus dan Viral Vector)

Berkenaan keha lalan vaksin pula, Dr Mohd Murshidi berkata, “…untuk isu yang terbaru berkaitan vaksin COVID-19, berdasarkan maklumat sedia ada, semua vaksin COVID-19 tidak mengandungi kandungan berunsur porcine (babi) atau bovine (lembu), maka di sini sebenarnya tidaklah timbul vaksin ini tidak boleh digunakan u mat Islam.”

Pfizer Le bih Berke san?

perinci

Keberke sanan vaksin bergantung pada keturunan dan gene tik masyarakat di sesuatu negara. Contohnya, di Thailand selepas rakyatnya diberi 2 dos vaksin Sinovac, keberke sanan mening kat hingga ke 99.4%.

Kita harus faham pia wai atau KPI yang digunakan vaksin itu. Jika sudah lebih 50% keberke sanan, maksudnya ia dikira berke san digunakan kepada masyarakat.

Lihat vaksin Influenza, keberkesanan 50-60% sudah cukvp menge kang penu laran wa bak itu.

D0k t0r Perinci 3 Jenis Vaksin 

Nampaknya kini peratusan rakyat memohon vaksin telah semakin meningkat bahkan ramai yang tidak sabar untuk divaksin. Ramai juga yang berde bat tentang keberke sanan dan ri siko jenis vaksin yang ada. Ada yang mahukan vaksin pfizer sahaja, ada yang kata orang A sia sesuai dengan vaksin Sinovac dan ada juga yang tidak kisah mana-mana, janji dapat divaksin.

Mari kita baca apa yang pegawai peruba tan, Dr Ikram Rauhi, berkongsi perbe zaan ketiga-tiga vaksin ini di Youtube.

Pfizer

perinci

 

 • Vaksin ini menggunakan tekno logi baru.
 • Tekno logi mRNA pada vaksin ini bertindak menghan curkan spike protein dalam komp0nen v1rus.
 • Protein yang dihasilkan dalam badan akan rang sang badan hasilkan an tibodi bagi mela wan penya kit.
 • mRna penghan cur vi rus pada vaksin ini memang senang terhasil, masa lahnya pula dari segi penyimpanan.
 • Memerlukan suhu -70 darjah celcius, jadi amat su sah diedarkan ke kawasan jauh di pedalaman.

Sinovac

perinci

 • Menggunakan tekno logi Inactivated Virus iaitu virus ma ti disun tik ke dalam badan manusia.
 • Oleh itu, badan akan hasilkan an tibodi bagi mela wan apabila berlaku jang kitan seterusnya.
 • Teknologi ini sudah lama dipakai. Contohnya, dalam penya kit Po lio dan Ra bies. Dan, ya terbukti berkesan.
 • Suhu penyimpanan cuma perlu suhu 2 hingga 8 darjah Celcius sahaja.

Astra Zeneca

perinci

 • Menggunakan teknologi Viral Vector. Vi rus yang diubahsuai untuk dipindahkan ke antigen genetic code ke badan manusia.
 • Badan manusia akan hasilkan anti bodi bagi mena han sera ngan vi rus.
 • Berkesan 62 – 90%, memadai untuk mela wan vi rus.
 • Guna vaksin ini, da rah jadi bergumpal? Ri siko ini tersangat sedikit 0.0004 % sahaja berbanding jika kena vi rus Covid-19 ri siko gum palan darah 16.5%. Jadi, mana le bih beri siko?

Imuniti Kelom pok

Imuniti kelom pok adalah keadaan penu laran jang kitan penya kit tidak dapat berlaku kerana sebahagian besar masyarakat sudah ada imuniti/daya tahan terhadap penyebab jang kitan. Imuniti diperoleh daripada pemvaksinan. Dianggarkan 60-70% popu lasi dunia perlu mempunyai daya tahan terhadap covid-19 bagi mencapai imuniti kelom pok. Sebagai contoh, rakyat Ame rika dan UK, 60% sudah divaksin dan jang kitan kes turun menda dak.

Justeru, ayuhlah kita bersama menyumbang kepada imuniti berkelom pok untuk lin dung diri dan semua, serta kita boleh le bih bebas daripada PKP dengan mengikuti SOP yang betul.

Sumber : [Gempak] [KKM] [Youtube Dr Ikram RAUHI]

Lihat Pautan : Bekas Pesa kit Covid Tidak Perlu Tunggu 3 Bulan Untuk Vaksin

Leave a Comment