3 Punca Kenapa Va rian Delta Begitu Ce pat Mere bak

Var ian Delta hangat diperkatakan kebelakangan ini kerana kecepatannya mere bak begitu tinggi sekali. Bukan hanya di Malay sia tetapi di peringkat glo bal. Var ian ini bukanlah sesuatu yang dijangka oleh para penye lidik untuk menjadi punca pere bak uta ma vi rus Covid-19.

Disebabkan kemunculan pertamanya di India pada bulan Disember 2020, va rian yang tinggi kadar kejang kitan ini menjadi st rain predo minan virus tersebut kerana telah menyebabkan lebih 90% kes baru di Ame rika Sya rikat.

punca

Walaupun pemvak sinan dijalankan dan berkesan ke atas Delta ini, namun terdapat kes meningkat dijang kiti va rian ini di kala ngan mereka yang telah divak sin. Masih tidak jelas adakah ianya akan menyebabkan penya kit yang lebih te ruk berbanding strain-strain yang ada sebelumnya.

Apa yang jelas, var ian ini mempunyai kekuatan berevo lusi berbanding strain sebelumnya. Pa kar Evo lusi Biologi dari Universiti Pittsburgh, Vaughn Cooper berkata, ‘Kadar peningkatannya tidak seperti mana-mana wa bak dalam sejarah pan demik.’ Terkini, beliau dan pa kar lain cuba untuk mencari punca – punca kenapa va rian khusus ini yang membawa bilangan mu tasi ber beza menjadi va rian yang sangat berjaya.

punca

Punca Keboleh mere bak Va rian Delta Yang Tinggi

[1] Kadar Mereplikasi Yang Tinggi

Kadar penye baran vi rus ini menjadi tinggi mungkin antara penyebabnya adalah kerana kadar replikasinya tinggi. Satu kajian menunjukkkan individu yang dijan gkiti va rian Delta ini secara puratanya mempunyai 1000 kali lebih banyak vi rus di dalam tubuh mereka.

Keadaan ini dikenali sebagai ‘viral load‘ dan ini membolehkan mereka menjang kiti lebih ramai orang dengan cepat sekali. Kebolehan va rian ini dilihat ber punca dripada ga bungan mu tasi pada spike protein nya iaitu bahagian pada vir us yang mengikat reseptor ACE2 ke atas permukaan sel dan menyebabkan vir us menjang kiti mereka.

punca

[2] Boleh Mengelak Dari Sistem Imun Badan

Sain tis juga tertanya adakah Delta dapat mengelak sistem imun badan manusia. Sejumlah va rian lain mempunyai mu tasi yang dipanggil E484K yang membantu ianya mengelak daripada dineut ralkan oleh ant ibodi badan manusia. Delta kekurangan mu tasi E484K ini. Tetapi, Delta mempunyai mu tasi yang dipanggil L452R yang mana lebih berkesan mengelak ant ibodi manusia!

[3] Ant ibodi Manusia Cuma Dapat Neut ralkan Var ian Delta Pada Kadar Sederhana

Dalam kajian terkini yang belum lagi diterbitkan dalam bentuk jurnal, pa kar epide miologi iaitu Nathan Grubaugh (daripada Yale School of Public Health, New Haven, Conn) menguji bagaimana 18 va rian berbe za bertind ak balas ke atas serum yang diambil daripada plasma 40 orang pekerja bidang kesi hatan yang telah divak sin lengkap.

Kajian telah mendapati ant ibodi-ant ibodi peserta dapat meneut ralkan var ian Alpha dengan begitu baik namun Delta hanya pada kadar sederhana baik. Manakala ianya kurang efek tif terhadap var ian yang membawa mu tasi E484K seperti va rian Beta dan Gamma.

Vaughn Cooper berkata, ‘Ga bungan keboleh mere bakan yang tinggi dan kebolehan menge lak ant ibodi pada Varian akan berkembang dan menyebabkan kadar jang kitan kekal tinggi.’

Semakin ramai yang tidak divak sin semakin tinggi peluang untuk va rian yang lebih te ruk daripada Delta akan muncul.

Jika Va rian Baru Muncul, Sun tikan Booster Harus Diambil

punca

Pa kar mik robio logi daripada New York University’s Langone Medical Center, Nathaniel Landau berkata, ‘Jika va rian baru muncul dan ia dapat menge lak sistem imun manusia dengan lebih baik, anda benar-benar perlu mengambil sun tikan ‘booster‘ bagi menge lak va rian tersebut.’

Bagaimanapun vaksin yang sedia ada sudah cukup baik dalam menghin dar va rian baru daripada muncul. Jika terlalu sedikit orang yang divak sin dan vi rus pula masih menye bar, kitaran jang kitan, mut asi dan transmisi vi rus tidak akan berakhir.

punca

Oleh itu, semua orang hendaklah mengambil va ksin. Mahu tidak mahu, kitaran ini akan tetap berlaku sekiranya masih ramai yang tidak diva ksin. Adakah kita dikira bertang gungjawab terhadap orang sekeliling jika kita membiarkan diri kita tidak divak sin dan menjadi punca orang lain dijang kiti? Kerana cuma ini sahajalah usaha peru batan yang kita dapat lakukan terbaik setakat ini daripada langsung tidak berbuat apa-apa. Ingatlah orang yang tersayang.

Semoga bermanfaat.

Sumber : [Scientific Ame.]

Lihat Juga Pautan :

Bekas Pes akit Covid Tidak Perlu Tunggu 3 Bulan Untuk DiVak sin

Orang Ramai Boleh Walk In Untuk Terima Vak sin Ke PPV Terpi lih

Leave a Comment